Vyber jazyk Slovak English Deutsch France Hungary Russia
Lencos spol s r.o.

Certifikáty

1.POLITIKA A CIELE KVALITY

  • Spoločnosť príjma periodicky politiku kvality a ciele kvality, kde si dáva záväzky voči zákazníkom, voči zamestnancom a stanoví si ciele na zlepšenie.
  • vyhodnotenie cieľov a politiky kvality sa vyhodnocujú a porovnávajú ročne v rámci správy z preskúmania systému manažérstva kvality ISO 9001:2008

2.KROKY SPOLOČNOSTI NA ZLEPŠENIE KVALITY

  • investície do nových technológií
  • investície do infraštruktúry a údržby
  • dôsledný výber dodávateľov vstupných materiálov a nástrojov
  • zrozumiteľné a pravidelné preškoľovanie zamestnancov
  • vystopovateľnosť a identifikovateľnosť jednotlivých vstupov a operácií
  • nápravná a preventívna činnosť vyplývajúca so spätnej väzby od zákazníka

3.SYSTÉMOVÉ PROCESY RIADENIA KVALITY

Celá organizácia je riadená podľa mapy procesov , každý popísaný proces má v „Karte procesov“ presne popísaný postup kto, čo, ako, kedy robí a aké má použiť formuláre. V prípade potreby sa ešte ku KARTE PROCESOV vypracuje „PRACOVNÝ POSTUP“, ktorý dopĺňa KARTU PROCESOV. Raz ročne sa na každý proces vykonávajú interné audity, vyškolenými internými audítormi v zmysle normy ISO 9001:2008, pri vzniknutých nezhodách v systéme sa samozrejme prijímajú nápravné opatrenia. Do systému ISO 9001:2008 sú implementované aj všetky požiadavky ISQAP(požiadavky na riadenie kvality IKEA).

Raz ročne sa funkčnosť systému vyhodnocuje a porovnáva v rámci správy z preskúmania systému manažérstva kvality ISO 9001:2008

4.RIADIACE PROCESY KVALITY

Spoločnosť sa riadi organizačnou štruktúrou, úsek kvality je samostatný nezávislý úsek z právomocami zastavenia celého procesu nákupu materiálu, výroby a expedície.

Certifikát Certifikát